Skip to content

Introductie

Introductie

De Vrijmetselarij beoogt:
  • de vervolmaking van jezelf
  • de vooruitgang van de mensheid
  • broederschap onder alle mensen
Van oudsher maakt de Vrijmetselarij gebruik van symboliek en rituaal waaraan de specifieke taal ontleend is. Deze unieke benadering stelt de Vrijmetselarij in staat de mens te doen veranderen en te verbeteren.
De Vrijmetselarij is geen kerk en geen school, de Vrijmetselarij hangt geen enkele doctrine aan en (er)kent geen dogma’s. De Vrijmetselarij is tegen een religie of een andere vorm van denken, waarin gedogmatiseerde waarheden iedere vorm van kritiek principieel uitsluiten. Het ware doel van de Vrijmetselarij is niet het onthullen van antwoorden, maar het prikkelen van de nieuwsgierigheid daarnaar.
 
Vrijmetselaren komen samen in loge’s waarin iedereen vrijelijk het woord kan voeren. En ja, we luisteren ook naar onzin. Het is een voorwaarde om van mening te kunnen verschillen. We geloven in de waarde van de vragende houding.
 
De broederschap is het minst bekende aspect van de Vrijmetselarij, maar tegelijkertijd het meest opvallende. Broederschap kent vele kanten. Een loge bestaat uit heel verschillende mensen. De een is rationeel, de ander leeft meer vanuit zijn gevoel. Maar de broeders en de zusters herkennen elkaar in een basishouding: vragend en betrokken in de wereld staan. Er ontstaat een verwantschap, een ervaren verwantschap, een gedeelde zoekende houding en gedeelde waarden, waaruit men elkaar en de wereld tegemoet treedt.
 
De Vrijmetselarij baseert zich op de volgende principes:
  • Het verdedigen van de gewetensvrijheid, de vrijheid van denken en de vrije meningsuiting.
  • Het streven naar harmonieuze betrekkingen onder alle mensen door te trachten tegengestelde individuen met elkaar te verzoenen.  
Is Vrijmetselarij in strijd met enige religie?
Nee, de Vrijmetselarij erkent dat de menselijke geest de enige technologie was die de oude culturen tot hun beschikking hadden. De eerste filosofen deden niets anders dan die geest te bestuderen. Zelfs de bijbel is eigenlijk een studie van de menselijke geest. Wanneer de bijbel ons zegt “een tempel te bouwen, zonder enig gereedschap en zonder lawaai te maken” en later bevestigt dat ons lichaam een tempel is, dan zegt de bijbel in feite dat wijzelf Gods tempel zijn. En de Vrijmetselarij zegt dat we aan die tempel moeten bouwen. De tempel van onze geest. Dit thema vindt men in tal van religies terug. En aangezien ook de wetenschap zich hiermee intensief bezighoudt, is de Vrijmetelarij dus helemaal van deze tijd, of beter gezegd, van alle tijden.
Zoals eerder opgemerkt, wijst de Vrijmetselarij alleen het dogma af. Het dogma van te moeten geloven en te moeten aannemen. Want alleen mensen die echt vrij zijn (in hun denken) zijn in staat om te onderzoeken, te ontdekken en … te veranderen. Mensen die niet op andere mensen wachten, maar beseffen dat de mensheid op óns wacht. Mensen die niet tevreden zijn om geschapenen te zijn, maar scheppers willen worden.
 
Maar dat vergt oefening en geduld. Je kunt het vergelijken met het geven van een viool aan iemand. En als je diegene dan vertelt dat hij daar ongelooflijke mooie muziek mee kan maken, dan spreek je de waarheid. Want diegene bezit dat vermogen. Zo werkt het met het ontwikkelen van de geestelijke vermogens ook. Het zijn vaardigheden die je moet leren. Je hebt een focus nodig en een diepgeworteld geloof in je eigen vermogens. En, een acceptatie dat de wereld misschien niet helemaal is wat we ons ervan voorstellen (hoe lang heeft het geduurd voordat de mensheid aanvaardde dat de wereld een bol was en niet plat?!).
 
Soms is een verandering van perspectief alles wat een mens nodig heeft om het licht te zien.